ข้อมูลการจองห้องวันที่ 26 มกราคม 2565


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 Library Room 10 จิณัฐตา ศุภศรี 0980146193 Conference จิตเวชชุมชน (อ.จารุวรรณ) 08:30 16:00
2 Library Room 11 จิณัฐตา ศุภศรี 0980146193 Conference จิตเวชชุมชน (อ.อรอนงค์) 08:30 16:00
3 Library Room 2 สร้อยสุวรรณ พลสังข์ newborn care 08:30 16:00 บอดร์ ติดกระดาษชาจ
4 Library Room 3 สร้อยสุวรรณ พลสังข์ การพยาบาลทารกแรกเกิด 08:30 16:30 บอดติดฟริบชาจ
5 Library Room 4 อรอนงค์ ชูหอยทอง 0841834022 จิตเวชชุมชน 08:00 16:00
6 Library Room 5 อรอนงค์ ชูหอยทอง 0841834022 จิตเวชชุมชน 08:00 16:00
7 Library Room 6 อรอนงค์ ชูหอยทอง 0841834022 จิตเวชชุมชน 08:00 16:00
8 Library Room 8 นฤมล เฉ่งไล่ 0894725014 นฤมล เฉ่งไล่ 13:00 16:00
9 Library Room 9 จิณัฐตา ศุภศรี 0980146193 Conference จิตเวชชุมชน (อ.ไพจิตร) 08:30 16:00
10 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก 0808698709 เข้าห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 08:00 16:30
11 ห้องประชุม115 เพ็ญจันทร์ มณีโชติ 0639479779 เพ็ญจันทร์ มณีโชติ 13:00 16:00
12 ห้องประชุม116 สุภาวดี เพียรดี 120 SAR สภา คุณเยาวภา 13:00 16:00
13 ห้องประชุมย่อย 215 พัชราภรณ์ ตุลยกุล 0920792254 สอน 13:00 16:00
14 ห้องประชุมย่อย303(อาคาร6ชั้น) สร้อยสุวรรณ พลสังข์ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด 10:00 16:00 หุ่นทารกแรกเกิดใส่ OG Tube สายOG stetoscope แก้วน้ำ พลาสเตอร์
15 ห้องเรียน 135 สุภาวดี เพียรดี 120 สอบนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 14 (อ.นิตยา) 08:00 17:00
16 ห้องเรียน 216 เบญจวรรณ ช่วยแก้ว 081-9680569 นำเสนอกรณีศึกษา วิชา ฝึกประสบการร์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 08:15 16:00
17 ห้องเรียน231 สุภาวดี เพียรดี 120 การเรียนการสอน อ.วรารัตน์ 17:00 22:00
18 ห้องเรียน235 สุภาวดี เพียรดี 120 การเรียนการสอน อ.วรารัตน์ 17:00 22:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298