ข้อมูลการจองห้องวันที่ 7 ตุลาคม 2565


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 กนกพรรณ พรหมทอง 0857899470 สอบแก้วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 12:30 16:00
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 กนกพรรณ พรหมทอง 0857899470 สอบแก้วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 12:30 16:00
3 ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์ ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 095-44000-59 อ.ชุติกาญจน์ รีเทรนมารดาทารก 11:05 12:00
4 ห้องปฏิบัติการอนามัยชุมชน กนกพรรณ พรหมทอง 0857899470 สอบOSCE PMC 13:00 17:00
5 ห้องประชุม131 ณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์ 0937808412 อ.นิตยา ชีพประสพ ใช้ในการเรียนการสอน นศ.ป.ผู้ช่วย รุ่นที่ 15 08:00 16:30
6 ห้องประชุมศรีตรัง กนกพรรณ พรหมทอง 0857899470 สอบ OSCE PMC 08:00 13:00
7 ห้องเรียน 216 เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก ชี้แจงแผนฝึกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของอ.เบญจวรรณ ช่วยแก้ว 18:00 20:00
8 ห้องเรียน231 รุ่งฤดี อุสาหะ 0896505907 วิชาพลเมืองวิวัฒน์ 16:00 18:00
9 ห้องเรียน235 สุภาวดี เพียรดี สอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (อ.ดร.เจียมจิต) 12:30 16:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298