ข้อมูลการจองห้องวันที่ 2 กรกฎาคม 2565


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 ห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐานกายวิภาค กนกพรรณ พรหมทอง เรียนภาคทดลองวิชากายวิภาคศาสตร์ 08:00 12:00 อุปกรณ์ในห้อง
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298